Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s)

Rechtspersonen met een wettelijke taak (rwt’s) zijn zelfstandige organisaties op afstand van de rijksoverheid. Ze voeren een taak uit die in de wet geregeld is en ze worden gefinancierd met publiek geld. Onderwijsinstellingen vormen de belangrijkste groep rwt’s, in zowel aantallen als financieel belang.  De definitie van een rwt staat in de Comptabiliteitswet 2016.

De controleerbaarheid van de uitgaven aan zbo’s en rwt’s wordt bevorderd door een verplichting uit de Comptabiliteitswet 2016: ministeries moeten hun bijdragen aan deze organisaties opnemen in een afzonderlijke bijlage bij hun begrotingshoofdstuk. Deze wordt gesplitst in:

  • een tabel met zbo’s en rwt's die onder het betreffende ministerie vallen;
  • en een tabel met bijdragen aan zbo’s en rwt's die onder de verantwoordelijkheid van een ander ministerie vallen.

Voorschriften voor RWT’s

De voor rwt’s relevante voorschriften staan in individuele en specifieke wet- en regelgeving. Dit betekent dat voorschriften over toezicht, verantwoording en informatievoorziening per organisatie (kunnen) verschillen. Daarom is een uniforme benadering van het toezicht op verantwoording en informatievoorziening onmogelijk. Dit blijkt uit de kamerbrief Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 van de minister van Financiën.