10 stappen om te komen tot een nieuw organisatieontwerp

De route naar een nieuw organisatieontwerp start met een analyse van de bestaande situatie en van de verandering die nodig is. Daarvoor is het in elk geval belangrijk enige afstand te nemen van de huidige werkelijkheid. Daarnaast kunt u in deze fase niet zonder interactie met de omgeving. Het bevragen van stakeholders is essentieel.

De volgende tien stappen geven het hele proces van analyse tot ontwerp weer:

Stap 1. Breng belangrijke ontwikkelingen in kaart die de aanleiding vormen om de organisatie te veranderen.

Stap 2. Voer een omgevingsanalyse uit: hoe zien uw stakeholders de organisatie van nu en wat hebben zij nodig in de toekomst?

Stap 3. Voer een organisatieanalyse uit: wat gaat er goed en wat kan er beter in het huidige functioneren van de organisatie?  Welke (nieuwe) ambities moeten gerealiseerd worden?

Stap 4. Ontwikkel een visie en een missie op de nieuwe organisatie  en stel de ontwerpcriteria c.q. een toetsingskader vast om te komen tot een nieuw organisatieontwerp.

Stap 5. Beschrijf de kerntaken en kernprocessen in het primaire proces en de bedrijfsvoering en ook de onderlinge samenhang op hoofdlijnen.

Stap 6. Kies het primaire ordeningsprincipe van de nieuwe organisatie (bijvoorbeeld procesgericht, productgericht of marktgericht). Maak tevens een keuze in de coördinatiemechanismen op de verschillende organisatieniveaus (strategisch, tactisch, operationeel).

Stap 7. Ontwikkel verschillende mogelijke organisatiemodellen. Hierbij worden keuzes gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van centraal – decentraal, regionaal – landelijk, zelf doen – uitbesteden.

Stap 8. Breng de effecten van de keuzes in kaart per organisatiemodel.

Stap 9. Weeg de modellen aan de hand van de ontwerpcriteria. Hiermee ontstaat een overzicht hoe de ontworpen modellen scoren op de criteria, inspelen op de ontwikkelingen en rekening houden met de effecten.

Stap 10. Maak een keuze voor een organisatieontwerp . Niet altijd heeft het model dat het beste uit de weging komt de voorkeur. Het gaat om het totaalbeeld op alle aspecten.