Interdepartementale reorganisaties

Soms beperkt een reorganisatie zich niet tot één ministerie, maar gaat deze over de grenzen van ministeries heen. Voorbeelden hiervan zijn de departementale herindelingen die een aantal jaren geleden hebben plaatsgevonden en de vorming van rijksbrede shared service centers of meer recent met betrekking tot Herijking van het Rijksinkoopstelsel. Bij interdepartementale reorganisaties gelden de normale reorganisatieregels. Sinds 1 januari 2020 is niet langer de minister maar de rechtspersoon Staat der Nederlanden werkgever. Voor wat betreft de personele gevolgen en het plaatsingsproces van een reorganisatie, is met uitzondering van het ministerie van Defensie, één werkgeverschap aan de orde.

Convenant of overdrachtsprotocol als hulpmiddel

Wanneer organisatieonderdelen van het ene naar het andere ministerie worden overgedragen worden de spelregels en afspraken doorgaans in een convenant en overdrachtsprotocol vastgelegd. Op die manier wordt een interdepartementale reorganisatie iets minder ingewikkeld.

Voor meer informatie wordt verwezen naar Handboek departementale herschikkingen | Kennisbank Openbaar Bestuur (kennisopenbaarbestuur.nl)