Organisatie- en formatierapport bij kleine organisatiewijzigingen

Bij kleine organisatiewijzigingen is het niet noodzakelijk om een compleet nieuw O&F-rapport op te stellen. Volstaan kan worden met een verkort O&F-rapport of een addendum op het bestaande O&F-rapport.

Een verkort O&F-rapport of addendum wordt opgesteld indien:

  • De visie, missie, doelen en strategie van een dienstonderdeel ongewijzigd blijven.
  • Er geen wijzigingen zijn die leiden tot een aanpassing van de hoofdstructuur van de organisatie.
  • Het besturingsmodel ongewijzigd blijft.

Een definitie van een ‘kleine’ organisatiewijziging is niet goed aan te geven. In de praktijk schat de werkgever in of het een grote of kleine wijziging betreft, en stemt met de ondernemingsraad af over de te volgen werkwijze. Is er geen sprake van een ‘belangrijke wijziging’ zoals bedoeld in de WOR dan heeft de ondernemingsraad geen adviesrecht en is er ook geen overleg voorgeschreven met de bonden in DGO. Wel bestaat de verplichting de ondernemingsraad en de vakbonden in het Decentraal Georganiseerd Overleg tijdig te informeren.