Topstructuur: onderdeel van een organisatie- en formatierapport

Een adviesrapport topstructuur beschrijft de formatie en/of topfuncties van de topstructuur van een organisatie inclusief de bijbehorende salarisschaalniveaus. Hierbij wordt gedoeld op functies met schaalniveaus 16-19.

Het adviesrapport bevat een toelichting op de inhoud van de formatie en/of functies inclusief de indeling in het Functiegebouw Rijk en een onderbouwing daarvan. De beschrijving van de topstructuur kan onderdeel uitmaken van een organisatie- en formatierapport.

Adviesrapporten topstructuur en/of topfuncties komen altijd tot stand in overleg met het ministerie van BZK.

Jaarlijks toetst het ministerie van BZK/DGOO doorgegeven wijzigingen in de topstructuur van ministeries aan het Functiegebouw Rijk. Na goedkeuring worden de wijzigingen opgenomen in de geactualiseerde departementale kaart. De departementale kaart is een overzicht van alle topfuncties, ofwel schalen 16 tot en met 19, per ministerie.

Leer meer over de formatie van topstructuur in het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.