Informatierecht ondernemingsraad bij reorganisaties

Op grond van artikel 31, eerste lid van de WOR is de bestuurder verplicht om de ondernemingsraad en de commissies van die raad alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die zij redelijkerwijs nodig hebben voor de vervulling van hun taak.

De benodigde inlichtingen en gegevens moeten tijdig en op verzoek schriftelijk worden verstrekt. Als de ondernemingsraad om informatie verzoekt dan moet ze wel aangeven waarvoor de gevraagde informatie nodig is. Als het nodig is kan de informatie onder voorwaarde van geheimhouding worden verstrekt.

Behalve dat de ondernemingsraad het recht heeft om bepaalde informatie op te vragen, is de bestuurder verplicht om uit eigen beweging de ondernemingsraad op tijd te informeren over een voorgenomen reorganisatie zodat hierover een constructief overleg gevoerd kan worden voordat deze ter advies wordt voorgelegd.

Informeren over voorbereidende fase

In de CAO Rijk staat dat aan een reorganisatie in beginsel altijd een voorbereidende fase VWNW voorafgaat. De ondernemingsraad moet tijdig geïnformeerd worden over het plan om een voorbereidende fase te starten. De bedoeling hiervan is dat medewerkers voorafgaand aan de reorganisatie in beweging komen, zodat de hoeveelheid verplichte VWNW-kandidaten als gevolg van opheffing van functies of overtolligheid bij krimp zoveel mogelijk wordt beperkt.

De voorbereidende fase is ook van toepassing wanneer de werklocatie verhuist naar een locatie op meer dan een half uur reizen van de oorspronkelijke locatie.

Ook is geregeld dat de betrokken ondernemingsraad door de bestuurder tijdig wordt geïnformeerd over een voornemen tot aanvang van de voorbereidende fase van reorganisaties.