Rol vakbonden bij reorganisaties

Belangrijke reorganisaties moeten door de hoogste ambtenaar van een departement, de secretaris-generaal, worden voorgelegd aan de vakbonden in het decentraal overleg. Soms komt het voor dat bij een departement niet de SG maar de pSG of een andere hoge ambtenaar de gesprekspartner is van de vakbonden. De vakbonden focussen op de bijzondere rechtspositionele en sociale gevolgen van de reorganisatie, geven advies over de voorbereidende fase uit het VWNW-beleid en overleggen ingeval van outsourcing van taken over een op te stellen sociaal plan.

Informeren over voorgenomen besluit tot reorganisatie

In de CAO Rijk is vastgelegd dat de SG de vakbonden tijdig informeert over een voorgenomen besluit tot reorganisatie.

Er staat in de CAO Rijk dat over voorgenomen besluiten met betrekking tot een belangrijke reorganisatie pas wordt besloten nadat erover overleg is gevoerd met de vakbonden.

Overleg over bijzondere rechtspositionele en sociale gevolgen

Overeenkomstig de CAO Rijk concentreert het overleg met de vakbonden zich over voorgenomen besluiten tot een belangrijke reorganisatie alleen betrekking hebbend op de bijzondere rechtspositionele en sociale gevolgen van het voorgenomen besluit voor de betrokken ambtenaren.

Bij reorganisaties binnen het Rijk gelden de regels en voorzieningen van het VWNW-beleid die zijn opgenomen in de CAO Rijk.

Advies over voorbereidende fase VWNW-beleid

In de CAO Rijk staat dat aan een voorgenomen besluit tot een belangrijke reorganisatie een voorbereidende fase voorafgaat, tenzij sprake is van een bijzondere situatie. De bedoeling hiervan is dat medewerkers voorafgaand aan de reorganisatie in beweging komen, zodat de hoeveelheid verplichte VWNW-kandidaten als gevolg van opheffing van functie of overtolligheid bij krimp zoveel mogelijk wordt beperkt.

De voorbereidende fase is ook van toepassing wanneer de werklocatie verhuist naar een locatie en als gevolg van de reorganisatie de reistijd van de enkele reis met meer dan een half uur toeneemt ten opzichte van de oorspronkelijke locatie.

Ten aanzien van de voorbereidende fase hebben de vakbonden meerdere bevoegdheden:

Outsourcing

In de CAO Rijk staat dat een sociaal plan wordt opgesteld indien een onderdeel van de sector Rijk wordt geprivatiseerd of verzelfstandigd, dan wel dat de werkzaamheden van dat onderdeel worden uitbesteed of overgedragen aan andere overheden buiten de sector Rijk. Dit sociaal plan wordt met de vakbonden in het DGO van het betreffende ministerie overeengekomen.