Soepel samenspel tussen bestuurder en ondernemingsraad in de praktijk

Het succes van medezeggenschap bij reorganisaties zit niet zozeer in de regels, maar in een adequate toepassing ervan. Het ideaal is een soepel samenspel tussen bestuurder en ondernemingsraad. Hoe kan dat worden bereikt?

Doorgaans lukt het de bestuurder en ondernemingsraad om in goede verstandhouding op basis van het overleg helder onderbouwde besluiten te nemen en goede (werk)afspraken te maken. Hierbij is een soepel samenspel tussen de bestuurder en de (lagere) managers een belangrijke succesfactor. Oftewel het goede gesprek op het juiste moment.

Elkaar betrekken en alert blijven.

Voor de ondernemingsraad is het belangrijk dat hij tijdig wordt betrokken bij een reorganisatie, en dat de bestuurder waarborgt dat zijn managers de besluiten en afspraken uit het overleg met de ondernemingsraad uitvoeren zoals dat is bedoeld. Bestuurder en ondernemingsraad zullen dit beiden bewaken. De ondernemingsraad zal het richting de bestuurder signaleren wanneer de bestuurder op het niveau van de manager afwijkingen constateert.

Investeer in relatie tussen bestuurder en ondernemingsraad

Een relatie die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en respect zal ertoe leiden dat het overleg ook zo verloopt.

De bestuurder en leden van de ondernemingsraad kunnen verschillen in stijl: democratisch versus autocratisch, bruggenbouwen versus vechten. Het gaat er om elkaar werkelijk te ontmoeten en elkaar goed te begrijpen. Door in de onderzoeksfase van veranderen de ondernemingsraad als stakeholder mee te nemen ontstaat er meestal voldoende ruimte om dit voor elkaar te krijgen.

Binnen sommige departementen is het bijvoorbeeld ook een goed gebruik, dat bestuurder en ondernemingsraad periodiek bijeenkomen in informele setting om zo de relatie te versterken.

Houd persoonlijke en zakelijke relatie gescheiden

Een goede relatie is bestand tegen een zakelijk verschil van mening. Houd de relatie zo lang mogelijk open, zodat een zakelijk compromis nog mogelijk blijft. Dit bevordert het goede gesprek. Zowel de bestuurder als de werknemer moet hier het doel van de rol van de bestuurder en de WOR respecteren. Namelijk het besturen van een organisatie en het vertegenwoordigen van de achterban en niet van een individuele manager of medewerker.

Realiseer je dat er meer beïnvloedingswegen zijn dan alleen het formele overleg. Het informele overleg wordt veel ingezet binnen het Rijk. Er is bijna geen formeel probleem dat niet in een informeel overleg kan worden opgelost.

Tijdige informatie en adviezen

Een belangrijke succesfactor voor een soepel samenspel is het tijdig verstrekken van informatie door de bestuurder aan de ondernemingsraad. Reorganisaties moeten aan de ondernemingsraad worden gemeld en komen niet plotseling opzetten. Dus gebruik als bestuurder het artikel 24-overleg (WOR) om met de ondernemingsraad de relevante organisatieontwikkelingen door te nemen. Hiervoor kan het overzicht van reorganisaties worden gebruikt zoals dat wordt opgesteld voor het overleg met de vakbonden.

Tijdigheid speelt ook aan de zijde van de ondernemingsraad. In de WOR staat dat de ondernemingsraad binnen redelijke termijn zal adviseren op een adviesaanvraag van de bestuurder. Dit is in de regel zes weken maar het kan raadzaam zijn om afspraken te maken over wat een ‘redelijke termijn’ is. Wat hierbij kan helpen, is dat afgesproken wordt dat de ondernemingsraad al in het voortraject actief betrokken wordt. De bestuurder kan het vervolgtraject dan gebruiken om de knelpunten op te lossen.

Voorgaande twee zaken hangen samen. Wanneer de ondernemingsraad (vroeg)tijdig geïnformeerd is over de organisatieontwikkelingen hoeft minder tijd te worden gegeven om advies uit te brengen.

Volledige informatie

Een andere succesfactor voor een soepel samenspel tussen bestuurder en ondernemingsraad is de volledigheid van de informatie. Probeer op de inhoud zo volledig mogelijk te zijn.

Sterke rolinvulling

Bestuurder en ondernemingsraad hebben in het samenspel ieder hun eigen rol. Daarmee doelen we op hun formele rol op grond van de WOR en de CAO Rijk, maar meer nog gaat het om de manier waarop bestuurder en ondernemingsraad hun formele rol invulling geven.

Voor het effectief functioneren van het overleg is het belangrijk dat ieder zijn rol goed speelt. De ondernemingsraad moet niet op de stoel van de bestuurder gaan zitten. En de bestuurder kan zijn verantwoordelijkheid eigenlijk niet delegeren.

Goede ondersteuning

Met de ondersteuning van bestuurder en ondernemingsraad wordt met name gedoeld op materiedeskundige adviseurs en op de ambtelijke ondersteuning.

Meer informatie