Organisatie van de bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering omvat de ondersteunende processen binnen de rijksdienst. Deze processen stellen mensen en middelen beschikbaar ten behoeve van het primaire proces, dat producten en diensten levert aan burgers, bedrijven en instellingen.

Tot de doelgroep behoren ook de Staten-Generaal, waaraan de ministers verantwoording afleggen en die mede het beleid van het kabinet vormgeven.

Wat valt onder bedrijfsvoering?

Het acroniem PIOFACH wordt vaak gebruikt om aan te geven welke terreinen tot de bedrijfsvoering kunnen worden gerekend:

  • personeel Informatievoorziening
  • organisatie
  • financiën
  • administratieve organisatie
  • communicatie
  • huisvesting en facilitaire zaken.

Financiën en Wetgeving zijn zeer nauw verbonden met de beleidsontwikkeling en worden daarom meestal tot de beleidsfunctie gerekend.

Gemeenschappelijke voorzieningen: shared service-organisaties

Uitvoerende taken op het terrein van de bedrijfsvoering zijn bij de ministeries voor een belangrijk deel ondergebracht in zogenaamde shared service-organisaties (SSO’s).

SSO’s verbonden met BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor een aantal rijksbrede SSO’s op het terrein van de bedrijfsvoering. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) voert beleid op de terreinen personeel en organisatie, informatievoorziening, huisvesting en facilitaire zaken een samenhangend beleid. Als onderdeel daarvan is een aantal SSO’s opgericht.

Eisen aan de rijksbrede bedrijfsvoering

Over de rijksbrede bedrijfsvoering zijn interdepartementale afspraken gemaakt, die jaarlijks worden opgenomen in een overzicht van kaders. De meest recente afspraken staan in de Kaders organisatie en bedrijfsvoering Rijk.